สารบัญ
   ประวัติสำนักงาน
   หน้าที่ความรับผิดชอบ
   ทำเนียบขนส่งจังหวัด
   อัตรากำลัง
   โครงสร้างสำนักงาน
   โทรศัพท์ติดต่อเรา
   การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ
   อัตราค่าโดยสารรถ
   ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
   แสดงความคิดเห็นข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   อบรมใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
   แผนผังเว็บไซต์
    ขั้นตอนการดำเนินการ
    ใบอนุญาตขับรถ
    ทะเบียนรถยนต์-จักรยานยนต์
    ทะเบียนรถบรรทุก-โดยสาร
    ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
    เว็บลิงค์
    กรมการขนส่งทางบก
    ทิศทางองค์กรกรมการขนส่งทางบก
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4
    สำนักงานขนส่งจังหวัด

วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ : พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ | วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก : มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน | ค่านิยมและวัฒนธรรม กรมการขนส่งทางบก : S (Service Mind): บริการดี ยิ้มด้วยใจ พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ , M (Morality): มีคุณธรรม ฟังความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ , D (Development): นำสู่การพัฒนา เทคโนโลยีนำสมัย ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ | พันธกิจ กรมการขนส่งทางบก : 1. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ , 2. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล , 3. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน , 4. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย , 5. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ , 6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

การออกหมายเลขทะเบียนรถ
ประจำวันที่ 24 เมษายน 2557
พรบ.ขนส่ง
ประเภทรถที่จดทะเบียน เริ่มต้นหมายเลขทะเบียน
รถโดยสาร 10 - 1624
รถขนาดเล็ก 20 - 1183
รถบรรทุกไม่ประจำทาง 70 - 0640
รถบรรทุกส่วนบุคคล 82 - 3518
พรบ.รถยนต์
ประเภทรถที่จดทะเบียน เริ่มต้นหมายเลขทะเบียน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน กฉ - 4860
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน นข - 3004
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล บว - 5472
รถจักรยานยนต์ 1กค - 5779

ภาพกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
โครงการสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งด้านโลจีสติกส์ด้วยมาตรฐาน QMark
ประชุมสัมมนาเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย ในการขนส่งวัตถุอันตราย สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถวัตถุุอันตราย
โครงการตั้งจุดตรวจสอบความเร็วรถโดยสารประจำทางและรถบรรทุก
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2557
ภาพกิจกรรมอื่นๆ >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปเพื่อใช้ในโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
สรุปผลการศึกษาพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก และการดำเนินการตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอบึงสามพัน และสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอชนแดน
อ่านต่อทั้งหมด >>
ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ช่วงเทศกาลสงกรานต์่ ประจำปี 2557
ขอความร่วมมือช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ ในช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อคุ้มครองและอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557
ขอความร่วมมือช่วยกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557
ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ข่าวสำนักงาน >>

webboard สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
webboard สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
***ขอความร่วมมือในการงดตั้งกระทู้ที่เกี่ยวข้องกันการเมืองทุกรูปแบบ
***กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ กฎ กติกา มารยาท

  สอบถามการต่ออายุใบขับขี่ [บี] [24 เม.ย. 2557] :: (0)
  ทะเบียนประมูล [สอบถามครับ] [24 เม.ย. 2557] :: (0)
  สมุดคู่มือมอเตอร์ไซด์หาย ขาดการต่อภาษีมาสองปี [Kunmin] [21 เม.ย. 2557] :: (0)
  อยากทำใบขับขี่ ท2 [ศักดิ์สิทธิ์] [4 เม.ย. 2557] :: (3)
  สอบถามการรับโอนข้าราชการ [เพชรรินทร์ พลสิน] [1 เม.ย. 2557] :: (1)
  สอบถามการโอนรถมอเตอร์ไซค์ครับ [mr.boonchot phetdee] [19 มี.ค. 2557] :: (1)
  สอบถามเรื่องเรียนขับรถ [ถิ่นเพชรบูรณ์] [5 มี.ค. 2557] :: (3)
  ขอเชิญ ชาว อ.หล่มสัก รับบริการทางการแพทย์และทันตกรรมฟรี [หน่วยแพทย์เคลื่อนที่] [21 ก.พ. 2557] :: (1)
  ป้ายแสดงการเสียภาษีหาย [ต้น] [21 ก.พ. 2557] :: (1)
  รถติดแก๊ส เกิน 5 ปี [แซม หลานลุงใจ] [18 ก.พ. 2557] :: (2)

สถิติการดำเนินการต่างๆ
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งก๊าซในจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
168 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5672-0513 , 0-5671-1719 , 0-5672-1590 อีเมล์ : phetchabun@dlt.go.th
คุณเข้าชมเป็นคนที่ : เริ่มนับตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2554
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2557