สารบัญ
   ประวัติสำนักงาน
   หน้าที่ความรับผิดชอบ
   ทำเนียบขนส่งจังหวัด
   อัตรากำลัง
   โครงสร้างสำนักงาน
   โทรศัพท์ติดต่อเรา
   การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ
   อัตราค่าโดยสารรถ
   ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
   แสดงความคิดเห็นข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   อบรมใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
   แผนผังเว็บไซต์
    ขั้นตอนการดำเนินการ
    ใบอนุญาตขับรถ
    ทะเบียนรถยนต์-จักรยานยนต์
    ทะเบียนรถบรรทุก-โดยสาร
    ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
    เว็บลิงค์
    กรมการขนส่งทางบก
    ทิศทางองค์กรกรมการขนส่งทางบก
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3
    สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4
    สำนักงานขนส่งจังหวัด

DLT Check in

ระบบ Android
ระบบ iOS
วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ : พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ | วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก : มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน | ค่านิยมและวัฒนธรรม กรมการขนส่งทางบก : S (Service Mind): บริการดี ยิ้มด้วยใจ พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ , M (Morality): มีคุณธรรม ฟังความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ , D (Development): นำสู่การพัฒนา เทคโนโลยีนำสมัย ก้าวไกลอย่างมืออาชีพ | พันธกิจ กรมการขนส่งทางบก : 1. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ , 2. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล , 3. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน , 4. กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย , 5. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ , 6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง


การออกหมายเลขทะเบียนรถ
ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2558
พรบ.ขนส่ง
ประเภทรถที่จดทะเบียน เริ่มต้นหมายเลขทะเบียน
รถโดยสาร 10 - 1647
รถขนาดเล็ก 20 - 1185
รถโดยสารไม่ประจำทาง 30 - 0173
รถโดยสารไม่ประจำทาง
(รถตู้ชนิดพิเศษ)
36 - 0038
รถโดยสารส่วนบุคคล 40 - 0260
รถบรรทุกไม่ประจำทาง 70 - 0791
รถบรรทุกส่วนบุคคล 82 - 4859
พรบ.รถยนต์
ประเภทรถที่จดทะเบียน เริ่มต้นหมายเลขทะเบียน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน กต 1816
เพชรบูรณ์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน นข 3275
เพชรบูรณ์
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล บษ 5938
เพชรบูรณ์
รถจักรยานยนต์
1กจ 9100
เพชรบูรณ์

ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
โครงการขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ
โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดตั้งระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในระดับจังหวัด
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน โรงเรียนการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ภาพกิจกรรมอื่นๆ >>
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชัรถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ หมวดอักษร บษ
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปเพื่อใช้ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
อ่านต่อทั้งหมด >>
ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง หมวด 2 และหมวด 3 ลง กิโลเมตรละ 3 สตางค์ โดยพิจาราณาจากโครงสร้างต้นทุนการเดินรถ และการคาดการณ์แนวโน้มราคาน้ำมันดีเซล ดีเดย์ !!! 20 สิงหาคม 2558 เริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่
ดีเดย์!!! 1 สิงหาคมนี้ เดินหน้าจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสู่ระยะยั่งยืน คุมเข้มมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ระบุ เสื้อ คน บัตร รถ ข้อมูลต้องถูกต้องตรงกัน
ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ขอประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน ในช่วงเปิดเทอม
ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยผู้โดยสารรถโดยสารประจำทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
ขอความร่วมมือขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังบนทางหลวงหมายเลข 12
ข่าวสำนักงาน >>
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก >>

webboard สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
webboard สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
***ขอความร่วมมือในการงดตั้งกระทู้ที่เกี่ยวข้องกันการเมืองทุกรูปแบบ
***กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ กฎ กติกา มารยาท

  สมุดเล่มหายครับ [โอ] [3 ต.ค. 2558] :: (0)
  เรื่อง พรบ รถมอไซค์ [จันทมาศ] [2 ต.ค. 2558] :: (0)
  ใช้รถยนต์ราชการ2วันแผ่นป้ายทะเบียนหาย ทำไงครับ [สมพล] [2 ก.ย. 2558] :: (1)
  รบกวนสอบถามเรื่องป้ายทะเบียนครับ [คนดนตรี] [26 ส.ค. 2558] :: (1)
  การขอสลับเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน [บีญ่า] [24 ส.ค. 2558] :: (2)
  ป้ายทะเบียนรถมอไซผมหายต้องทำไงถึงจะติดต่อขอป้ายทะเบียนได้คับ [ณัฐนัน] [15 ส.ค. 2558] :: (1)
  ทะเบียนรถหายทำกี่วันได้ครับ [ทองเติม] [10 ส.ค. 2558] :: (1)
  รอลายนิ้วมือ เพื่อต่อ ท.2 ตั้งแต่เดือน ก.พ. [คนธรรมดา] [5 ส.ค. 2558] :: (1)
  ป้ายทะเบียนรถกรุงเทพชำรุดสามารถแจ้งเปลี่ยนต่างจังหวัดได้รึเปล่าคะ [แพร] [31 ก.ค. 2558] :: (1)
  การฝึกขับรถ [ธิดารัตน์] [27 ก.ค. 2558] :: (1)

สถิติการดำเนินการต่างๆ
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งก๊าซในจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ใบกำกับการขนส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
168 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5672-0513 , 0-5671-1719 , 0-5672-1590 อีเมล์ : phetchabun@dlt.go.th
คุณเข้าชมเป็นคนที่ : เริ่มนับตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2554
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2558